Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności strony internetowej Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej psds-minskmaz.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Artykuły, zdjęcia, dokumenty pdf znajdujące się w archiwum (opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności) są niezgodne z wymogami określonymi w ustawie o dostępności cyfrowej.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 
Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 
Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 
Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą
lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Justyna Juszczak
 • Adres: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
  ul. Gen. K. Sosnowskiego 43
  05-300 Mińsk Mazowiecki
 • E-mail: sekretariat@psds-minskmaz.pl
 • Telefon: 506 74 20 31

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 
Dostępność architektoniczna  


Lokalizacja i dojazd

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
Gen. K. Sosnowskiego 43
05-300 Mińsk Mazowiecki

Budynek położony jest przy ul. Gen. K. Sosnowskiego 43 w Mińsku Mazowieckim w siedzibie Szkoły „Mechanik”.

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości 140 m: przystanek „Mechanik” ul. Gen. K. Sosnkowskiego 28,  Linia autobusowa M3.

Dworzec kolejowy i autobusowy znajduje się w odległości 1 km przy Placu dworcowym 1.

 

Parking

Przed budynkiem znajduje się parking z dwoma oznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

 

Budynek

Budynek posiada trzy piętra. Parter zajmowany jest przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy.
Na parterze budynku znajduje się tablica informująca o lokalizacji pracowni, administracji i pomieszczenia gospodarczego.
Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość korytarzy i drzwi wewnętrznych.

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

 1. Od ul. Sosnkowskiego (główne) – przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej.
  Do wejścia prowadzą trzystopniowe schody z poręczą.
  Przy schodach znajduje się podjazd z poręczą dla wózków.
 2. Od ul. Sosnkowskiego (boczne) – wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
  Do wejścia prowadzą trzystopniowe schody z poręczą.

 

Toalety

W budynku na parterze znajdują się dwie toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych.

 

Pies asystujący

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, po okazaniu certyfikatu stwierdzającego, iż zwierzę jest przeszkolone jako pies asystujący i posiada wszystkie aktualne badania weterynaryjne.