Aktualności

Dyrektor PŚDS poszukuje psychologa

(do pobrania plik ogłoszenia w formacie .pdf)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysokie kompetencje społeczne, umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu
  i rozwiązywania problemów

Do zadań będzie należało m. in.:

 • przygotowanie i prowadzenie treningów umiejętności interpersonalnych (grupowych oraz indywidualnych),
 • prowadzenie dokumentacji psychologicznej Uczestników PŚDS niezbędnej do prawidłowego wypełniania powierzonych zadań,
 • sporządzanie opinii i informacji psychologicznych,
 • aktywne uczestnictwo w spotkaniach zespołu wspierająco - aktywizującego

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy),
 • klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (formularz do pobrania)

Miejsce wykonywanie pracy:

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przedstawione warunki i forma zatrudnienia.

 

Oferty należy składać w siedzibie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy (pokój biurowy) lub przesyłać na adres:

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43

do dnia 24.02.2023 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta - psycholog

(w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu dokumentów do PŚDS).